GRI-raportointi
28. toukokuuta 2024

Blogi: Mitä on GRI-standardit?

GRI-standardit ovat keskeinen työkalu organisaatioiden kestävän kehityksen raportoinnissa. GRI-standardit (Global Reporting Initiative) ovat maailmanlaajuisesti tunnustettu kestävän kehityksen raportointikehys, joka auttaa organisaatioita raportoimaan liiketoimintansa ympäristö-, sosiaalisista ja hallinnollisista vaikutuksista läpinäkyvästi ja vastuullisesti.

Kuka on laatinut GRI-standardit ja miksi?

GRI-standardeja kehittää ja ylläpitää GRI, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. GRI:n visiona on luoda kestävä talous, joka ottaa huomioon ympäristön lisäksi sosiaaliset näkökulmat sekä hyvän hallintotavan.

Ketä GRI-standardit koskettavat?

GRI-standardit eivät koske pelkästään suuryrityksiä, vaan ne ovat hyödyllisiä kaiken kokoisille organisaatioille, julkiselle ja yksityiselle sektorille, sekä eri toimialoille. Ne ovat tärkeä työkalu organisaation vastuullisen ja kestävän toiminnan raportoinnissa. GRI-standardien mukainen raportointi auttaa organisaatioita hahmottamaan toimintansa vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen, sekä tunnistamaan kehityskohteita, joilla parantaa toiminnan kestävyyttä.

GRI-raportoinnin hyödyt organisaatiolle

GRI-raportointi tarjoaa organisaatiolle monia etuja. Raportointiprosessi auttaa organisaatiota tunnistamaan toimintansa riskejä ja mahdollisuuksia, parantamaan sisäistä tiedonhallintaansa sekä vahvistamaan suhteitaan sidosryhmiinsä. GRI-raportti toimii myös tehokkaana viestintävälineenä, jonka avulla organisaatio voi kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi toimintansa kestävyydestä

GRI-standardien monipuolisuus ja räätälöitävyys

GRI-standardit koostuvat useista eri standardeista, jotka käsittelevät erilaisia aihealueita, kuten ympäristövaikutuksia, ihmisoikeuksia, työoloja, sekä liiketoiminnan eettisyyttä. Organisaatiot voivat valita niistä ne standardit, jotka ovat niille relevantteja ja merkityksellisiä, ja siten räätälöidä raportointinsa omien tarpeidensa mukaiseksi.

Keskeiset seikat GRI raportoinnissa

GRI-raportointi koostuu useita vaiheista, jotka on hyvä huomioida raportoinnin laadun varmistamiseksi.

  1. Yksi keskeisimmistä vaiheista on olennaisten aiheiden määrittely. Organisaation tulee tunnistaa ne aiheet ja näkökulmat, jotka ovat merkityksellisiä kestävän kehityksen kannalta. Tämä voi sisältää esimerkiksi ympäristövaikutukset, sosiaalisen vastuun kysymykset, ihmisoikeudet, työolosuhteet tai liiketoiminnan eettisyyden.
  2. Toinen tärkeä vaihe on tietojen kerääminen ja analysointi. Organisaation on kerättävä tarvittavat tiedot raportoinnin tueksi ja analysoitava ne perusteellisesti. Tämä voi sisältä esimerkiksi tiedot energiankulutuksesta ja päästöistä.

Kun tarvittavat tiedot on kerätty ja analysoitu, organisaation tulee laatia raportti ja julkaista se asianmukaisesti. GRI-raportin tulee olla kattava, vertailukelpoinen ja luotettava, jotta se palvelee organisaation sidosryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla. Raportissa tulee käsitellä kaikkia olennaisia aiheita ja näkökulmia kattavasti ja avoimesti.

Asianmukaiset työkalut helpottavat raportointia

Ilman sopivia työkaluja organisaatioiden on vaikeampi kerätä, hallita ja analysoida raportointia varten tarvittavaa tietoa. Tämä voi johtaa epätarkkoihin ja epäluotettaviin raportteihin, mikä puolestaan heikentää organisaation mainetta ja luotettavuutta. Myös raportointiprosessi voi olla hajanainen ja aikaa vievä. Organisaatioiden on ehkä kerättävä tietoa useista eri järjestelmistä ja lähteistä, mikä lisää virheiden riskiä ja vaikeuttaa tiedon yhdistämistä ja analysointia.

Tehokkaiden työkalujen puute voi vaikeuttaa toiminnan seurantaa ja mittaamista, mikä tekee raportoinnin arvioinnista ja toiminnan parantamisesta haastavaa. Sopivien työkalujen puuttuminen voi myös vaikeuttaa organisaation sisäistä tiedonhallintaa ja viestintää. Ilman keskitettyä ja integroitua raportointityökalua organisaation eri osastot voivat käyttää erilaisia menetelmiä ja järjestelmiä tiedon keräämiseen ja raportointiin, mikä lisää tehottomuutta ja vaikeuttaa tiedon jakamista ja yhteistyötä organisaation sisällä.

Miten EG EnerKey voi olla avuksi GRI raportoinnissa?

EG EnerKey tarjoaa organisaatioille tehokkaan työkalun energianhallinnan ja kestävän kehityksen raportoinnin yhdistämiseen. Sen avulla organisaatio voi seurata ja hallita energiankulutustaan reaaliaikaisesti, tunnistaa energiatehokkuuteen liittyviä kehityskohteita sekä raportoida toiminnastaan GRI-standardien mukaisesti.

EG EnerKeyn sisäänrakennettu kestävän kehityksen raportointi on GRI-yhteensopiva, ja tukee GRI 305-1– GRI 305-3 ja GRI 305-5 mukaista päästöjen raportointia. Raportointityökalu mahdollistaa juuri oikeanlaisen raportin laadinnan kohdeyleisön tarvitsemilla tiedoilla.

Ota yhteyttä

Haluaisitko tietää lisää tuotteistamme ja palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerro yrityksesi tarpeista ja miten voisimme olla avuksi.

Soita meille numeroon +358 20 799 2101 tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Vice President

Jaakko Huhta

Sales Process Lead

Taimi Rovanen