landskab-closeup1
13. lokakuuta 2021

EG Ines vertailuanalyysi selvittää kiinteistöjesi energiankäytön suhteessa vastaaviin kiinteistöihin

BLOGI

Kirjoittanut Juho Linsuri, Business Product Analyst

Vertailuanalyysi, eli benchmarking, tarkoittaa menetelmää, jossa asioita verrataan toimialan parhaisiin käytäntöihin. Kiinteistöjen kohdalla tämä on perinteisesti tarkoittanut kiinteistöjen ominaiskulutuksen vertailua esimerkiksi kilowattitunteina rakennusneliötä tai -kuutiota kohden. Benchmarkkauksen raja-arvoja on haettu esimerkiksi Motivan energiakatselmusten tuloksista, joista saa kiinteistötyypeittäin rakennusten ominaiskulutuksen mediaanin suhteessa rakennuksen tilavuuteen.

Motivan aineisto on ollut eräänlainen tilastollinen vertailuarvo, mutta kiinteistömäärä on näissä kohteissa valitettavan pieni, sillä Motivan energiakatselmuksia on tehty viime vuosina vähenevissä määrin. Motivan energiakatselmukseen perustuva vertailu ei myöskään ota huomioon muita muuttujia kuin rakennustyypin.

Myös energiatodistusta on käytetty kiinteistöjen benchmarkkauksessa. Energiatodistuksen käyttö vertailuanalyysissä ei ole kuitenkaan optimaalista, koska siinä lasketaan ainoastaan laskennallinen energiankulutus, mutta esimerkiksi rakennuksen todellisia käyttöaikoja ei oteta huomioon. Myös energiatodistuksen tulokset ovat vaikeaselkoisia ja todellinen kulutus saattaa poiketa merkittävästi energiatodistuksen laskennallisesta tuloksesta.

EG EnerKey on kehittänyt tekoälyä hyödyntävän EG Ines vertailuanalyysin, joka kertoo luotettavasti, kuinka paljon rakennus kuluttaa energiaa suhteessa samantyyppisiin rakennuksiin. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarjolla on perinteiset ominaiskulutuksen mittarit kiinteistön kulutuksesta rakennuksen kokoon nähden. Vertailuanalyysin älykkyys piilee tavassa, jolla erilaisten kiinteistöjen keskimääräistä kulutusta tarkastellaan. Raja-arvona ei ole pelkästään yksi luku, vaan raja-arvojen muodostuksessa otetaan huomioon myös esimerkiksi se, että pienemmillä kiinteistöillä on tyypillisesti suurempi ominaiskulutus kuin suuremmilla. Saat siis vastauksen kysymykseen ”Kuinka paljon omat kiinteistöni kuluttavat energiaa suhteessa muihin vastaavan kokoisiin ja tyyppisiin kiinteistöihin.”

vertailuanalyysi.png

Kuva 1. Muuttuvat raja-arvot kertovat, kuinka ominaiskulutus muuttuu erikokoisissa rakennuksissa.

Alkuvaiheessa olemme tehneet EG Inesin vertailuanalyysiin vuositason kulutusvertailun eri kiinteistötyypeille lämmitysenergiasta, sähköstä ja kokonaisenergiasta. Tulevaisuuden kehityksessä vain taivas ja mielikuvitus ovat rajana. Voisimme esimerkiksi tehdä benchmarkkauksen, joka ottaisi näiden muuttujien lisäksi huomioon rakennuksen iän. Vertailuun olisi mahdollista valita esimerkiksi vain 80-luvulla rakennetut asuinkerrostalot, jolloin vertailuanalyysi vertailisi kiinteistökantasi 80-luvun asuinkerrostaloja koko EG EnerKeyn tietokantaan. Myös erilaisten aikajaksojen vertailu olisi mahdollista, tällöin oman vertailun tekeminen pelkästään talvikuukausille tai kesäkuukausille olisi mahdollista. Kulutusten vertailu olisi mahdollista jopa kuukausitasolla, jolloin joka kuun alussa nähtäisiin, kuinka edellinen kuukausi vertautuu suhteessa muihin kuukausiin.

Ines vertailuanalyysiin voitaisiin tuoda tunnuslukuja myös muista Inesin tekemistä analyyseistä. Näin ollen esimerkiksi ilmanvaihdon käyttötuntien ja lämmitysenergian kulutuksen tunnusluvut mahdollistavat rakennuksen lämmitysrajan vertailun muihin samanlaisiin kiinteistöihin.